Stäng

Allmänna Villkor

2016-06-16

Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller från och med den 16 juni 2016

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”), tillsammans med övriga villkor som finns på Samtryggs webbplats (”Webbplatsen”) samt övriga villkor som Samtrygg tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Webbplatsen samt vid användning av Samtryggs övriga tjänster.

1.2 Webbplatsen är en annonsplattform genom vilken fysiska personer kan lägga upp annonser avseende hyresobjekt för andrahandsuthyrning och annan uthyrning som andra personer kan ta del av. Uthyrarna och de bostadssökande handhar självständigt och efter eget omdöme kontakten med varandra och ingår eventuella hyresavtal självständigt och på egen risk. Genom att registrera sig som användare godtar användaren att Samtrygg inte är part till något hyresavtal, att Samtrygg inte åtar sig något förmedlingsuppdrag eller annat uppdrag å någon parts vägnar, samt att Samtrygg och dess företrädare respektive anställda inte, direkt eller indirekt, betraktas som fastighetsmäklare, hyresförmedlare, annan form av mäklare, agent eller försäkrare. Samtrygg har ingen insyn eller inflytande över uthyrares, bostadssökandes, hyresvärdars, hyresgästers eller andra användares agerande och friskriver sig från allt ansvar med anledning därav. Uthyrare och bostadssökande upprättar på egen hand hyresavtal sinsemellan.

1.3 Samtrygg erbjuder registrerade användare tilläggstjänster i form av hyresmall, hyresgaranti, andrahandsförsäkring, flyttstäd och låskolvsbyte samt andra tilläggstjänster som hyresvärd och hyresgäst kan kräva från tid till annan (”Trygghetspaketet”).

1.4 Användning av Samtryggs tjänster får endast ske av personer som är 18 år eller äldre. Genom att registrera sig som användare intygar användaren att denna är 18 år eller äldre.

1.5 Information som samlas in via Webbplatsen kan lagras i utlandet. Informationen kan därför omfattas av utländsk lagstiftning.

1.6 Genom att registrera sig som användare accepterar användaren de Allmänna Villkoren. De Allmänna Villkoren gäller för uthyrare, bostadssökande, hyresvärd och hyresgäst.

Ändring av de Allmänna Villkoren

1.7 Samtrygg har rätt att ändra eller göra tillägg till de Allmänna Villkoren och kommer då publicera de ändrade Allmänna Villkoren på Webbplatsen. De ändrade Allmänna Villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de Allmänna Villkoren en dag efter ikraftträdandet och äger rätt att under en dag från och med ikraftträdandet av ändringen avsluta samarbetet. Ändring av de Allmänna Villkoren ska meddelas redan existerande användare tre dagar före ikraftträdandet. Meddelandet lämnas per mejl till användarens registrerade e-postadress. Ett meddelande från en användare att denna vill avsluta samarbetet ska ske per e-post eller genom annat skriftligt meddelande.

2 Immateriella rättigheter

2.1 Allt material på Webbplatsen, inklusive Webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på Webbplatsen Samtryggs exklusiva egendom.

2.2 Det är tillåtet att skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men inte att i övrigt kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Samtrygg.

2.3 Eftersom en länkning kan innebära att innehållet på den länkade sidan görs tillgängligt för allmänheten bör samtycke inhämtas från Samtrygg innan länkning sker.

2.4 All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli skyldig att betala skadestånd.

3 Användargenererat innehåll

3.1 Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen innefattande bilder och annonstexter ( " användargenererat Användargenererat innehåll ").

3.2 Genom accepterandet av de Allmänna Villkoren garanteras att användaren innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att användaren själv har skapat detta, eller att samtliga som har medverkat vid skapandet av detsamma gett användaren tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen i enlighet med de Allmänna Villkoren.

3.3 Användaren garanterar att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Samtrygg även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

3.4 Genom att lägga upp Användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger användaren Samtrygg en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal samt att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Samtrygg får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Samtryggs rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

3.5 Användaren efterger härmed alla krav på ersättning från Samtrygg för Samtryggs användning av det Användargenererade innehållet.

4 Personuppgifter

4.1 Genom att registrera sig som användare samtycker användaren till att Samtrygg behandlar lämnade personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och enligt följande.

4.2 Samtrygg samlar in information om användaren när användaren registrerar ett användarkonto och vid annan användning av Samtryggs tjänster. Informationen samlas in på följande sätt.

i) När en användare registrerar sig, lägger upp en annons, registrerar bevakning av annonser eller svarar på en annons lämnar användaren ifrån sig uppgifter som lagras av Samtrygg. På samma sätt samlar Samtrygg in information om användaren när användaren kontaktar Samtrygg, till exempel genom att skicka e-post till Samtrygg.

ii) När användaren använder Samtryggs tjänster, registrerar Samtrygg information om de tjänster och webbsidor som används och hur de används. Via serverloggar och andra verktyg registrerar Samtrygg information om den tekniska enhet som används och hur den är uppkopplad till Samtryggs tjänster, inklusive operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Denna information används oftast för anonymiserad och aggregerad statistik, men kan också kopplas ihop med användarens användarkonto.

iii) När användaren söker efter bostad på Samtrygg, lägger upp en annons, mejlar till en annonsör, eller använder Samtryggs tjänster i övrigt, registreras aktiviteten automatiskt i Samtryggs dataloggar. Samtrygg använder cookies för att användaren inte ska behöva logga in varje gång användaren besöker Samtryggs webbplats. Se mer om Samtryggs användning av cookies nedan under punkten 5.

iv) Samtrygg kan ibland ta emot information från andra källor, såsom reklamkunder, mätverktyg eller annan tredje part som hjälper Samtrygg att förstå användarens användaraktivitet, användarens preferenser eller allmänt förbättra de tjänster Samtrygg erbjuder.

4.3 Information som Samtrygg samlar in enligt ovan kan komma att lagras i utlandet. Informationen kan därför omfattas av utländsk lagstiftning.

4.4 Samtrygg behandlar användarens personuppgifter i syfte att underlätta administrering, identifiera kunder, vårda register, marknadsföra Samtrygg samt underlätta fakturering. Uppgifterna lämnas bland annat ut till myndigheter (på begäran) samt till försäkringsbolag med anledning av Samtryggs försäkringstjänster.

5 Cookies

5.1 Samtrygg använder cookies av tekniska skäl, för att underlätta användningen av Samtryggs tjänster samt för att ge användaren relevant information när användaren besöker Samtryggs webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på Samtryggs webbplats, för insamling av statistik och för att förbättra Samtryggs tjänster.

5.2 Genom att använda Samtryggs tjänster godkänner användaren att Samtrygg använder cookies, såvida användaren inte har inaktiverat dessa genom att ändra inställningarna för cookies i webbläsaren.

6 Kommunikation

6.1 Samtliga parter förbinder sig att omedelbart besvara meddelanden från Samtrygg.

7 Annonsering

Allmänt

7.1 Då uthyrare publicerar en annons blir den sökbar för bostadssökande. Uthyrares preciserade annonsinnehåll blir sökbart och bostadssökande kan efter egna preferenser söka bland uthyrares hyresobjekt på Samtryggs annonsplats.

7.2 Uthyraren ansvarar för att utforma annonsen och är personligen ansvarig för att innehållet i denna är korrekt och sanningsenligt. Uthyraren är personligen ansvarig för att informationen i annonsen inte strider mot gällande lagar och regler.

7.3 Uthyraren intygar att ingen förskottshyra eller deposition tas ut innan lägenheten är visad och avtal/kontrakt tecknats. Samtrygg förbehåller sig rätten att refusera annonser där det framkommit att intygandet inte följts.

7.4 Samtrygg förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot de Allmänna Villkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Samtryggs principer och anda.

7.5 Samtrygg förbehåller sig rätten att publicera, eller på annat sätt använda sig av annonsen, på andra plattformer än Webbplatsen.

Visning

7.6 Uthyraren och bostadssökanden ansvarar för att avtala om tidpunkt för visning. Uthyraren ansvarar för utformning och avhållande av visning.

7.7 Bostadssökande kan kostnadsfritt avboka en visning senast tjugofyra (24) timmar innan visningen.

7.8 För att Samtrygg ska kunna tillhandahålla en effektiv tjänst för annonsering av hyresobjekt ska en bostadssökande, för det fall denne inte avbokar visningen senast tjugofyra (24) timmar innan visningen, till Samtrygg betala en avgift om 450 kr för det fall denne inte närvarar vid visningen.

8 Trygghetspaketet

Allmänt

8.1 Trygghetspaketet är ett samlingsnamn för finansiella tjänster och försäkrings tjänster som Samtrygg erbjuder sina användare. Trygghetspaketet omfattar följande tjänster. Hyresmall, hyresgaranti och andrahandsförsäkring.

8.2 Villkoren som rör uthyrning av hyresobjekt gäller mellan uthyrare/hyresvärd och bostadssökande/hyresgäst när båda parterna har träffat avtal därom och i enlighet med respektive upprättat hyresavtal. Avtal med Samtrygg gällande Trygghetspaketet gäller efter att överenskommelse utöver själva hyresförhållandet träffats mellan Samtrygg och uthyraren/hyresvärden respektive Samtrygg och bostadssökanden/hyresgästen.

8.3 Avtal om Trygghetspaketet innebär inte att Samtrygg är part i hyresavtalet.

8.4 Avtal om Trygghetspaketet innebär att hyresvärden och hyresgästen garanterar att hyran sätts i enlighet med gällande lag.

8.5 Innan avtal om Trygghetspaketet börjar gälla måste båda parter fylla i en fullständig nyckelkvittens, eventuell inventarieförteckning och besiktningsmall samt skicka dessa handlingar till Samtryggs kundtjänst per e-post.

Hyresmall

8.6 Användare som träffat avtal om Trygghetspaketet har rätt att använda den hyresmall som tillhandahålls av Samtrygg vid upprättande av hyreskontrakt. Hyresmallen kan ändras efter önskemål från uthyraren och/eller den bostadssökande. Samtrygg ansvarar inte för innehållet i hyresavtalet som upprättas mellan uthyrare och bostadssökande.

Premie och månadsavgift

8.7 Betalning av Trygghetspaketet sker genom att hyresgästen betalar en premie om femton procent (15 %) av hyresbeloppet (”Premien”). Om Premien enligt denna beräkning understiger 750 kr per månad ska Premien istället uppgå till 750 kr per månad. Premien betalas genom att hyresgästen erlägger Premien Premien som tillägg till hyran. Tillsammans utgör därför hyran och Premien den totala månadsavgiften (”Månadsavgiften”). Premien är inte att betrakta som en förmedlingsprovision avseende något hyresobjekt.

8.8 Hyresgästens eventuella förtidsuppsägning innebär inte att hyresgästens betalningsskyldighet gentemot Samtrygg avseende Premien bortfaller. Hyresgästen förbinder sig att erlägga Premien för hela den ursprungliga hyresperioden, dock som längst under en period om tolv (12) månader räknat från och med tidpunkten för hyresavtalets förtida

8.9 Hyresgästen betalar Månadsavgiften till en av Samtrygg utvald tredje part (”Administratören”). Betalning sker månadsvis i förskott via autogiro. Ett separat autogiromedgivande ska lämnas av hyresgästen.

8.10 Hyresgästen ska betala Månadsavgiften till Administratören även om hyresgästen enligt lag eller avtal har rätt att innehålla hyra från uthyraren. Visar det sig att hyresgästen har rätt till eventuell nedsättning av hyra, antingen genom överenskommelse direkt med hyresvärden eller efter slutlig prövning av domstol, garanterar hyresvärden återbetalning till hyresgästen av relaterad hyresdal av Månadsavgiften.

8.11 Samtrygg administrerar genom Administratören hyran för hyresvärdens räkning. Hyresbetalningar som betalas direkt från hyresgäst till hyresvärd ska inte betraktas som uppfylld hyresbetalning. Dröjsmål med att betala Månadsavgiften till Samtrygg kan således utgöra grund för förtida uppsägning av hyresavtalet.

Deposition

8.12 Med hänsyn till Samtryggs hyresgaranti enligt punkten 8.15 nedan är hyresvärden normalt förhindrad att från hyresgästen utkräva deposition och hyresgästen har normalt ingen skyldighet att erlägga sådan deposition.

8.13 Vid särskilda fall, då deposition ändå får utkrävas av Samtrygg, utgår en administrationsavgift om 2 500 kr som ska betalas av hyresgästen till Samtrygg genom att administrationsavgiften dras från depositionen. Erlagd deposition avser och omfattar samtliga förpliktelser till följd av hyresavtalet och avtalet med Samtrygg. Hyresgästen är medveten om och accepterar att Samtrygg kan använda inbetald deposition som hyresbetalning vid utebliven betalning av hyra eller annan betalningsskyldighet. Vid försenad betalning av Månadsavgiften berättigas Samtrygg dessutom uppbära upp till 500 kr av depositionen per försening i övrig administrationsavgift. Vid utebliven betalning av Månadsavgiften så berättigas Samtrygg vidare, för hyresvärdens och Samtryggs egen räkning, uppbära hela depositionen.

8.14 Om deposition krävs av Samtrygg ska denna deposition administreras av sådant förvaringsinstitut som utses av Samtrygg från tid till annan.

Utbetalning av hyra och hyresgaranti

8.15 Samtrygg administrerar, via tredje part, hyresgästens hyresbetalningar till uthyraren. Vid utebliven hyresbetalning garanterar Samtrygg upp till två (2) månaders uteblivna hyresbetalningar.

8.16 Hyran utbetalas månadsvis i förskott till hyresvärden och är oberoende av om hyresgästens betalning kommit in.

8.17 Hyresgarantin gäller upp till två (2) månader under hela hyresperioden, eller hela uppsägningsperioden om denna är kortare än två (2) månader. Hyresvärden är garanterad upp till två (2) månadshyror, om avtalet sägs upp i förtid på grund av omständigheter som är hänförliga till hyresgästen.

8.18 I det fall det visar sig att hyresgästen har rätt till nedsättning av hyra eller skadestånd från hyresvärden kan återkrav komma att ske från den hyra som hyresvärden uppburit..

8.19 Den första hyresbetalningen till hyresvärden sker fem (5) dagar efter inflyttningsdagen för att minimera risken för bedrägeri.

Kreditprövning

8.20 Samtrygg genomför sedvanlig kontinuerlig kreditprövning för att säkerställa hyresgästens betalningsförmåga. .

Försäkring

8.21 Hemförsäkring från Gjensidige Hemförsäkring från Gjensidige ingår i Trygghetspaketet (Denna försäkring slutar nytecknas från och med den 18 december 2015). Försäkringen är en hemförsäkring med allrisktillägg som ger ett bra skydd för hyresobjektet, eventuella möbler och inventarier. Försäkringsbolaget är Gjensidige Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial med organisationsnummer 516407-0384. Fullständiga försäkringsvillkor finns   här  och  här . Samtrygg förbehåller sig rätten att närsomhelst upphandla ny försäkring och därmed nya villkor.

8.22 Försäkring från Lloyds Underwriters via Nordeuropa Försäkring AB ingår i Trygghetspaketet. Försäkringen är ett kompletterande försäkringsskydd till uthyrarens ordinarie hem-, villahem- eller bostadsrättsförsäkring. Försäkringsgivare är Lloyds Underwriters via Nordeuropa Försäkring AB med organisationsnummer 556632-6657. Samtrygg står som ombud för försäkringen. Försäkringen syftar till att ge ett extra skydd till hyresvärden och att skapa trygga förutsättningar för bägge parter. Fullständiga försäkringsvillkor finns här . Samtrygg förbehåller sig rätten att närsomhelst upphandla ny försäkring och därmed nya villkor.

8.23 Uthyraren har rätt att, för det fall denne önskar, avsäga sig rätten att använda sig av försäkringen i 8.19 respektive 8.20 ovan. Ett sådant avsägande innebär inte en inskränkning i Samtryggs rättigheter till uttag av den avtalade premien.

8.24 Hyresgästen är ansvarig för bostaden och eventuella inventarier under uthyrningsperioden. Om skador uppkommer på bostaden och dess bohag är hyresgästen skyldig att informera hyresvärden och Samtrygg om dessa. Är skadan ett försäkringsärende betalas självrisken av hyresgästen.

8.25 Uthyraren åtar sig att teckna en egen hem-/villahem-/bostadsrättsförsäkring för att försäkringen från Lloyds Underwriters via Nordeuropa Försäkring AB ska vara giltig. Om hyresgästen vid skada saknar egen hemförsäkring så utgår en extra självrisk vid skada på 4 000 SEK utöver gällande självrisk.

För att försäkringen ska vara giltig krävs även att besiktningsprotokoll och inventarielista ska upprättas i samband och finnas tillgängligt för uthyrare, hyresgäst och Samtrygg.

Ändring av hyresavtalet

8.26 I och med att avtal om Trygghetspaketet träffats förbinder sig hyresvärd och hyresgäst att genomföra alla förändringar av hyresavtalet, såsom förlängning, uppsägning etc. i samråd med Samtrygg och i enlighet med de Allmänna Villkoren samt övriga villkor som Samtrygg tillhandahåller en användare separat.

Sidoöverenskommelser

8.27 Sidoöverenskommelser mellan hyresvärden och hyresgästen vid sidan av hyresavtalet, innebärande inskränkningar i Samtryggs rättigheter i enlighet med dessa villkor samt övriga villkor som Samtrygg tillhandahåller en användare separat, är inte tillåtna.

Avtalets upphörande

8.28 Samtrygg har rätt att säga upp avtalet med uthyraren/hyresvärden/ och bostadssökanden/hyresgästen vid dröjsmål med betalning, missbruk av någon av de beställda tjänsterna eller associerade samarbetspartners tjänster. Vid Samtryggs uppsägning av avtalet med hyresgästen notifieras hyresvärden och uppmanas att omedelbart säga upp hyresavtalet. För att tillförsäkras Samtryggs hyresgaranti åligger det hyresvärden att därefter skyndsamt säga upp hyresavtalet med hyresgästen.

9 Tilläggstjänster

9.1   Förutom Trygghetspaketet erbjuder Samtrygg även tilläggstjänster såsom flyttstäd och låskolvsbyte enligt separat träffade avtal. De Allmänna Villkoren är i tillämpliga delar gällande avseende dessa tilläggstjänster.

10 Dröjsmål med betalning

10.1 I och med godkännandet av dessa allmänna villkor lämnar avtalspart sitt godkännande att Samtrygg, för egen och annans räkning, äger rätt att överlåta Samtryggs och annans fordran till faktura- och/eller inkassopartner.

10.2 Vid dröjsmål med betalning belastas avtalspart med en påminnelseavgift om 60 kr jämte dröjsmålsränta med tjugofyra (24) procent plus diskonto. Vid fortsatt dröjsmål med betalning kan inkassoavgift om 180 kr samt kostnader för exekutiva åtgärder tillkomma.

10.3 Om den som är i dröjsmål med betalningen är en näringsidkare tillkommer en förseningsavgift om
450 kr. För det fall förseningsavgift utgår ska påminnelseavgift och inkassoavgift enligt punkten 10.2 endast utgå till den del den sammanlagda ersättningen överstiger förseningsavgiften.

11 Tillämplig lag och tvistelösning

11.1 Svensk lag ska tillämpas avseende dessa Allmänna villkor och tvister ska lösas i svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.